تصويب نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ82/8/11(آيين نامه ... توضیح سایت: آیین‌نامه جدید تضمین معاملات دولتی را اینجا مشاهده کنید. هیئت وزیران در ... تصويب نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ82/8/11(آيين نامه ... تصويب نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ82/8/11(آيين نامه ...بخشنامه 14 جدید درآمد - accpress.com مقدمه: با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال ۱۳۳۲ ، کارگران شاغل در فعالیتهای ... بخشنامه 14 جدید درآمد - accpress.com بخشنامه 14 جدید درآمد - accpress.com